Category
Branding, Editorial design, Illustration, Tipography

/cat

Emocionàrium és un calendari emocional per infants que té com a objectiu desenvolupar la seva intel·ligència emocional a partir de l’autoconeixement.

En les presents generacions infantils hi ha un augment de tendències relacionades directament amb problemes emocionals, una mala gestió de les emocions que ens guia cap a comportaments negatius. Aquests més tard es poden veure reflectits en inseguretats, baixa autoestima, poca empatia, els quals poden desembocar en possibles situacions de risc com depressions, trastorns alimentaris, situacions de violència o abús de drogues entre altres.

Aquesta eina pretén ajudar a conèixer, entendre i gestionar les emocions pròpies i les dels altres, amb la finalitat de sa- ber afrontar els impulsos emocionals correctament i prendre les regnes de relacions i situacions futures.

El calendari funciona com un joc, una eina creada a partir de peces modulars i elements gràfics que incentiven la curiosi- tat de l’infant i al mateix temps estimulen la seva creativitat.

/eng

Emocionàrium is an emotional calendar for kids whose goals are to improve their emotional intelligence from their own knowledge.

The present childish generations have an trends increase related directly with emotional problems, emotion mismanagement that guides them to negative behaviors. In the near future, these can view reflected at insecurities, low self-es- teem, or lack of empathy. This fact can lead to possible situations of risk like depressions, alimentary disorders, situations of violence or abuse of drugs among others.

This tool pretends to aid to know, understand and manage the emotions they feel as well as others, with the purpose to affront the own emotional impulses and take the reins of future relations and situations.

The calendar works like a game, a tool created from modular pieces and graphic elements that foster the curiosity of kids and boost his creativity.